Transplantation of ACE2- Mesenchymal Stem Cells Improves the Outcome of Patients with COVID-19 Pneumonia
Leng Zikuan, Zhu Rongjia, Hou Wei, Feng Yingmei, Yang Yanlei, Han Qin, Shan Guangliang, Meng Fanyan, Du Dongshu, Wang Shihua, Fan Junfen, Wang Wenjing, Deng Luchan, Shi Hongbo, Li Hongjun, Hu Zhongjie, Zhang Fengchun, Gao Jinming, Liu Hongjian, Li Xiaoxia, Zhao Yangyang, Yin Kan, He Xijing, Gao Zhengchao, Wang Yibin, Yang Bo, Jin Ronghua, Stambler Ilia, Lim Lee Wei, Su Huanxing, Moskalev Alexey, Cano Antonio, Chakrabarti Sasanka, Min Kyung-Jin, Ellison-Hughes Georgina, Caruso Calogero, Jin Kunlin, Zhao Robert Chunhua
Table 1 Clinical classification of the COVID-19 released by the National Health Commission of China.
MildCommonSevereCritically severe
Mild clinical manifestation,
None Imaging Performance
Fever,
respiratory symptoms, pneumonia performance on X-ray or CT
Meet any of the followings:
1. Respiratory distress, RR ≥ 30/min; 2. Oxygen saturation ≤ 93% at rest state; 3. Arterial partial pressure of oxygen (PaO2) / Fraction of inspiration O2 (FiO2) ≤ 300mnHg, 1mmHg=0.133kPa
Meet any of the followings:
1. Respiratory failure needs mechanical ventilation; 2. Shock; 3. Combined with other organ failure, patients need ICU monitoring and treatment