ISOAD Become a Member Search
2020
Impact Factor
6.745
MiRNA-10b Reciprocally Stimulates Osteogenesis and Inhibits Adipogenesis Partly through the TGF-β/SMAD2 Signaling Pathway
Hongling Li, Junfen Fan, Linyuan Fan, Tangping Li, Yanlei Yang, Haoying Xu, Luchan Deng, Jing Li, Tao Li, Xisheng Weng, Shihua Wang, Robert Chunhua Zhao
Aging and disease . 2018, (6): 1058 -1073 .  DOI: 10.14336/AD.2018.0214