ISOAD Become a Member Search
2022
Impact Factor
7.4

Most Read

  • Published in last 1 year
  • In last 2 years
  • In last 3 years
  • All
Please wait a minute...
Total 40 results are found
New Insights into the Roles and Mechanisms of Spermidine in Aging and Age-Related Diseases
Yu-Qing Ni, You-Shuo Liu
2021, 12 (8): 1948-1963 | DOI: 10.14336/AD.2021.0603
Visceral and Subcutaneous Abdominal Fat Predict Brain Volume Loss at Midlife in 10,001 Individuals
Cyrus A. Raji, Somayeh Meysami, Sam Hashemi, Saurabh Garg, Nasrin Akbari, Ahmed Gouda, Yosef Gavriel Chodakiewitz, Thanh Duc Nguyen, Kellyann Niotis, David A. Merrill, Rajpaul Attariwala
| DOI: 10.14336/AD.2023.0820
Pharmacology and Potential Implications of Nicotinamide Adenine Dinucleotide Precursors
Jing She, Rui Sheng, Zheng-Hong Qin
2021, 12 (8): 1879-1897 | DOI: 10.14336/AD.2021.0523
Identifying Dynamic Patterns of Polypharmacy for Patients with Dementia from Primary Care Electronic Health Records: A Machine Learning Driven Longitudinal Study
Elisabetta Longo, Bruce Burnett, Sarah Bauermeister, Shang-Ming Zhou
2023, 14 (2): 548-559 | DOI: 10.14336/AD.2022.0829
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1432KB)

Pathogeneses and Imaging Features of Cerebral White Matter Lesions of Vascular Origins
Xiaoqin Wu, Jingyuan Ya, Da Zhou, Yuchuan Ding, Xunming Ji, Ran Meng
2021, 12 (8): 2031-2051 | DOI: 10.14336/AD.2021.0414
Depression and Dementia in Older Adults: A Neuropsychological Review
Syuichi Tetsuka
2021, 12 (8): 1920-1934 | DOI: 10.14336/AD.2021.0526
Extracellular Matrix Dynamics as an Emerging yet Understudied Hallmark of Aging and Longevity
Cyril Statzer, Ji Young Cecilia Park, Collin Y Ewald
2023, 14 (3): 670-693 | DOI: 10.14336/AD.2022.1116
A Unique Type of Highly-Activated Microglia Evoking Brain Inflammation via Mif/Cd74 Signaling Axis in Aged Mice
Chenghao Jin, Yijie Shao, Xiaotao Zhang, Jiani Xiang, Ruize Zhang, Zeyu Sun, Shuhao Mei, Jingyi Zhou, Jianmin Zhang, Ligen Shi
2021, 12 (8): 2125-2139 | DOI: 10.14336/AD.2021.0520
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1992KB)

SIRT6 in Aging, Metabolism, Inflammation and Cardiovascular Diseases
Zhenyang Guo, Peng Li, Junbo Ge, Hua Li
2022, 13 (6): 1787-1822 | DOI: 10.14336/AD.2022.0413
Supplement

1. Supplementary data.pdf (527KB)

The Effect of COVID-19-related Lockdowns on Diet and Physical Activity in Older Adults: A Systematic Review
Elisabeth Anne Larson, Karlen Stade Bader-Larsen, Faidon Magkos
2021, 12 (8): 1935-1947 | DOI: 10.14336/AD.2021.0606
Longevity-Associated Transcription Factor ATF7 Promotes Healthspan by Suppressing Cellular Senescence and Systematic Inflammation
Yaqun Huang, Ming-Xia Ge, Yu-Hong Li, Jing-Lin Li, Qin Yu, Fu-Hui Xiao, Hong-Shun Ao, Li-Qin Yang, Ji Li, Yonghan He, Qing-Peng Kong
2023, 14 (4): 1374-1389 | DOI: 10.14336/AD.2022.1217
Supplement

1. Supplementary data.pdf (633KB)

Single-Cell RNA-Seq Reveals a Population of Smooth Muscle Cells Responsible for Atherogenesis
Xiaofeng Shi, Shangming Zhu, Meijing Liu, Sara Saymuah Stone, Yao Rong, Ke Mao, Xiaopeng Xu, Chao Ma, Zhuoyuan Jiang, Yan Zha, Chun Yan, Xiaofan Yu, Di Wu, Guiyou Liu, Jidong Mi, Jianping Zhao, Yuan Li, Yuchuan Ding, Xiaogang Wang, Yong-Biao Zhang, Xunming Ji
2022, 13 (6): 1939-1953 | DOI: 10.14336/AD.2022.0313
TGF-β as A Master Regulator of Aging-Associated Tissue Fibrosis
Li-Li Ren, Hua Miao, Yan-Ni Wang, Fei Liu, Ping Li, Ying-Yong Zhao
| DOI: 10.14336/AD.2023.0222
Melatonin as an Antioxidant Agent in Stroke: An Updated Review
Junjie Wang, Shiqi Gao, Cameron Lenahan, Yichen Gu, Xiaoyu Wang, Yuanjian Fang, Weilin Xu, Haijian Wu, Yuanbo Pan, Anwen Shao, Jianmin Zhang
2022, 13 (6): 1823-1844 | DOI: 10.14336/AD.2022.0405
Three Outbreaks of COVID-19 in a Single Nursing Home over Two Years of the SARS-CoV-2 Pandemic
Vladan Čokić, Zorana Popovska, Olivera Lijeskić, Ljiljana Šabić, Olgica Djurković-Djaković
2023, 14 (1): 99-111 | DOI: 10.14336/AD.2022.0624
Roles of Ependymal Cells in the Physiology and Pathology of the Central Nervous System
Shiyu Deng, Lin Gan, Chang Liu, Tongtong Xu, Shiyi Zhou, Yiyan Guo, Zhijun Zhang, Guo-Yuan Yang, Hengli Tian, Yaohui Tang
2023, 14 (2): 468-483 | DOI: 10.14336/AD.2022.0826-1
Long RNA Profiles of Human Brain Extracellular Vesicles Provide New Insights into the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease
Dan Luo, Haotian Liu, Hanyou Liu, Wei Wu, Hanyang Zhu, Wei Ge, Chao Ma
2023, 14 (1): 229-244 | DOI: 10.14336/AD.2022.0607
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1286KB)

2. Supplementary data.pdf (1891KB)

3. Supplementary data.pdf (1891KB)

The safety and efficacy of Ezetimibe Plus Statins on ASVD and Related Diseases
Shuling Wan, Yuchuan Ding, Xunming Ji, Ran Meng
2021, 12 (8): 1857-1871 | DOI: 10.14336/AD.2021.0412
Serum from Older Adults Increases Apoptosis and Molecular Aging Markers in Human Hippocampal Progenitor Cells
Chiara de Lucia, Tytus Murphy, Aleksandra Maruszak, Paul Wright, Timothy R Powell, Naomi Hartopp, Simone de Jong, Michael J O'Sullivan, Gerome Breen, Jack Price, Simon Lovestone, Sandrine Thuret
2021, 12 (8): 2151-2172 | DOI: 10.14336/AD.2021.0409
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1416KB)

Mitochondrial Quality Control in Sarcopenia: Updated Overview of Mechanisms and Interventions
Di Liu, Yi-bin Fan, Xiao-hua Tao, Wei-li Pan, Yu-xiang Wu, Xiu-hua Wang, Yu-qiong He, Wen-feng Xiao, Yu-sheng Li
2021, 12 (8): 2016-2030 | DOI: 10.14336/AD.2021.0427
Role of the cGAS-STING Pathway in Aging-related Endothelial Dysfunction
Huilin Yu, Ke Liao, Yu Hu, Dingyi Lv, Minghao Luo, Qian Liu, Longxiang Huang, Suxin Luo
2022, 13 (6): 1901-1918 | DOI: 10.14336/AD.2022.0316
Melatonin and Prostate Cancer: Anti-tumor Roles and Therapeutic Application
Mark F Megerian, Jae Seok Kim, Jad Badreddine, Sung Hwi Hong, Lee E Ponsky, Jae Il Shin, Ramy Abou Ghayda
2023, 14 (3): 840-857 | DOI: 10.14336/AD.2022.1010
Stem Cell Transplantation for Parkinson’s Disease: Current Challenges and Perspectives
Xinlin Zeng, Hua Qin
2022, 13 (6): 1652-1663 | DOI: 10.14336/AD.2022.0312
Dysfunction of the Blood-brain Barrier in Cerebral Microbleeds: from Bedside to Bench
Hai-ling Wang, Chun-lin Zhang, Yan-mei Qiu, An-qi Chen, Ya-nan Li, Bo Hu
2021, 12 (8): 1898-1919 | DOI: 10.14336/AD.2021.0514
Gene Therapy Strategies Targeting Aging-Related Diseases
Jingyu Yu, Tianwen Li, Jianhong Zhu
2023, 14 (2): 398-417 | DOI: 10.14336/AD.2022.00725
Potential Crosstalk Between Parkinson's Disease and Energy Metabolism
Meiqiu Liu, Qian Jiao, Xixun Du, Mingxia Bi, Xi Chen, Hong Jiang
2021, 12 (8): 2003-2015 | DOI: 10.14336/AD.2021.0422
The Added Value of Vessel Wall MRI in the Detection of Intraluminal Thrombus in Patients Suspected of Craniocervical Artery Dissection
Yuehong Liu, Sijie Li, Ye Wu, Fang Wu, Ying Chang, Haibin Li, Xiuqin Jia, Luca Saba, Xunming Ji, Qi Yang, on behalf of the WISP Investigators
2021, 12 (8): 2140-2150 | DOI: 10.14336/AD.2021.0502
Supplement

1. Supplementary data.pdf (86KB)

Intestinal Inflammation and Parkinson’s Disease
Yu Li, Yuanyuan Chen, Lili Jiang, Jingyu Zhang, Xuhui Tong, Dapeng Chen, Weidong Le
2021, 12 (8): 2052-2068 | DOI: 10.14336/AD.2021.0418
The Applications of Focused Ultrasound (FUS) in Alzheimer’s Disease Treatment: A Systematic Review on Both Animal and Human Studies
Xiaodan Liu, S. Sta Maria Naomi, Wu Lin Sharon, E. Jacobs Russell
2021, 12 (8): 1977-2002 | DOI: 10.14336/AD.2021.0510
Role and Potential Mechanisms of Nicotinamide Mononucleotide in Aging
Sajid Ur Rahman, Abdul Qadeer, Ziyun Wu
| DOI: 10.14336/AD.2023.0519-1
Neuroprotective Effects of Black Pepper and Its Bioactive Compounds in Age-Related Neurological Disorders
Rengasamy Balakrishnan, Shofiul Azam, In-Su Kim, Dong-Kug Choi
2023, 14 (3): 750-777 | DOI: 10.14336/AD.2022.1022
Association between Parkinson’s Disease and Diabetes Mellitus: From Epidemiology, Pathophysiology and Prevention to Treatment
Haiyang Yu, Tong Sun, Xin He, Zhen Wang, Kaidong Zhao, Jing An, Lulu Wen, Jia-Yi Li, Wen Li, Juan Feng
2022, 13 (6): 1591-1605 | DOI: 10.14336/AD.2022.0325
Effectiveness and Safety of Traditional Chinese Medicine in Treating COVID-19: Clinical Evidence from China
Dongmei Xing, Zhibin Liu
2021, 12 (8): 1850-1856 | DOI: 10.14336/AD.2021.0906
Amyloid Cascade Hypothesis for the Treatment of Alzheimer’s Disease: Progress and Challenges
Tong Wu, Ding Lin, Yaqian Cheng, Senze Jiang, Muhammad Waheed Riaz, Nina Fu, Chenhao Mou, Menglu Ye, Ying Zheng
2022, 13 (6): 1745-1758 | DOI: 10.14336/AD.2022.0412
Novel Insight into Functions of Transcription Factor EB (TFEB) in Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease
Jing Yang, Wei Zhang, Shugeng Zhang, Ashok Iyaswamy, Jichao Sun, Jigang Wang, Chuanbin Yang
2023, 14 (3): 652-669 | DOI: 10.14336/AD.2022.0927
Microbially-Induced Exosomes from Dendritic Cells Promote Paracrine Immune Senescence: Novel Mechanism of Bone Degenerative Disease in Mice
Ranya Elsayed, Mahmoud Elashiry, Yutao Liu, Ana C. Morandini, Ahmed El-Awady, Mohamed M. Elashiry, Mark Hamrick, Christopher W. Cutler
2023, 14 (1): 136-151 | DOI: 10.14336/AD.2022.0623
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1100KB)

Risk Factors for One-Year Mortality in Hospitalized Adults with Severe COVID-19
Rodrigo Núñez-Cortés, Rubén López-Bueno, Rodrigo Torres-Castro, Camilo Soto-Carmona, Maritza Ortega-Palavecinos, Sofía Pérez-Alenda, Lilian Solis-Navarro, Óscar Díaz-Cambronero, Francisco M. Martinez-Arnau, Joaquín Calatayud
2023, 14 (1): 14-20 | DOI: 10.14336/AD.2022.0424
A Next-Generation Vaccine Candidate Using Alternative Epitopes to Protect against Wuhan and All Significant Mutant Variants of SARS-CoV-2: An Immunoinformatics Approach
Manojit Bhattacharya, Ashish Ranjan Sharma, Pratik Ghosh, Sang-Soo Lee, Chiranjib Chakraborty
2021, 12 (8): 2173-2195 | DOI: 10.14336/AD.2021.0518
Supplement

1. Supplementary data.pdf (383KB)

Caloric Restriction Combined with Immobilization as Translational Model for Sarcopenia Expressing Key-Pathways of Human Pathology
Jelle C.B.C de Jong, Martien P.M Caspers, Nanda Keijzer, Nicole Worms, Joline Attema, Christa de Ruiter, Serene Lek, Arie G Nieuwenhuizen, Jaap Keijer, Aswin L Menke, Robert Kleemann, Lars Verschuren, Anita M van den Hoek
2023, 14 (3): 937-957 | DOI: 10.14336/AD.2022.1201
Supplement

1. Supplementary data.pdf (414KB)

Which Factors Influence Healthy Aging? A Lesson from the Longevity Village of Bama in China
Wei Zhang, Qingyun Huang, Yongxin Kang, Hao Li, Guohe Tan
2023, 14 (3): 825-839 | DOI: 10.14336/AD.2022.1108