ISOAD Become a Member Search
2022
Impact Factor
7.4

Most Read

  • Published in last 1 year
  • In last 2 years
  • In last 3 years
  • All
Please wait a minute...
Total 40 results are found
Visceral and Subcutaneous Abdominal Fat Predict Brain Volume Loss at Midlife in 10,001 Individuals
Cyrus A. Raji, Somayeh Meysami, Sam Hashemi, Saurabh Garg, Nasrin Akbari, Ahmed Gouda, Yosef Gavriel Chodakiewitz, Thanh Duc Nguyen, Kellyann Niotis, David A. Merrill, Rajpaul Attariwala
| DOI: 10.14336/AD.2023.0820
Role and Potential Mechanisms of Nicotinamide Mononucleotide in Aging
Sajid Ur Rahman, Abdul Qadeer, Ziyun Wu
2024, 15 (2): 565-583 | DOI: 10.14336/AD.2023.0519-1
Extracellular Matrix Dynamics as an Emerging yet Understudied Hallmark of Aging and Longevity
Cyril Statzer, Ji Young Cecilia Park, Collin Y Ewald
2023, 14 (3): 670-693 | DOI: 10.14336/AD.2022.1116
Longevity-Associated Transcription Factor ATF7 Promotes Healthspan by Suppressing Cellular Senescence and Systematic Inflammation
Yaqun Huang, Ming-Xia Ge, Yu-Hong Li, Jing-Lin Li, Qin Yu, Fu-Hui Xiao, Hong-Shun Ao, Li-Qin Yang, Ji Li, Yonghan He, Qing-Peng Kong
2023, 14 (4): 1374-1389 | DOI: 10.14336/AD.2022.1217
Supplement

1. Supplementary data.pdf (633KB)

TGF-β as A Master Regulator of Aging-Associated Tissue Fibrosis
Li-Li Ren, Hua Miao, Yan-Ni Wang, Fei Liu, Ping Li, Ying-Yong Zhao
2023, 14 (5): 1633-1650 | DOI: 10.14336/AD.2023.0222
Molecular mechanisms of phase separation and amyloidosis of ALS/FTD-linked FUS and TDP-43
Jianxing Song
| DOI: 10.14336/AD.2023.1118
Responsiveness to Tocilizumab in Anti-Acetylcholine Receptor-Positive Generalized Myasthenia Gravis
Dongmei Jia, Fenghe Zhang, Huining Li, Yi Shen, Zhao Jin, Fu-Dong Shi, Chao Zhang
2024, 15 (2): 824-830 | DOI: 10.14336/AD.2023.0528
Melatonin and Prostate Cancer: Anti-tumor Roles and Therapeutic Application
Mark F Megerian, Jae Seok Kim, Jad Badreddine, Sung Hwi Hong, Lee E Ponsky, Jae Il Shin, Ramy Abou Ghayda
2023, 14 (3): 840-857 | DOI: 10.14336/AD.2022.1010
Neuroprotective Effects of Black Pepper and Its Bioactive Compounds in Age-Related Neurological Disorders
Rengasamy Balakrishnan, Shofiul Azam, In-Su Kim, Dong-Kug Choi
2023, 14 (3): 750-777 | DOI: 10.14336/AD.2022.1022
Hallmarks of Skin Aging: Update
Shifeng Jin, Kezhu Li, Xuanru Zong, Seokchan Eun, Naoki Morimoto, Shu Guo
2023, 14 (6): 2167-2176 | DOI: 10.14336/AD.2023.0321
Novel Insight into Functions of Transcription Factor EB (TFEB) in Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease
Jing Yang, Wei Zhang, Shugeng Zhang, Ashok Iyaswamy, Jichao Sun, Jigang Wang, Chuanbin Yang
2023, 14 (3): 652-669 | DOI: 10.14336/AD.2022.0927
Cross-Vendor Test-Retest Validation of Diffusion Tensor Image Analysis along the Perivascular Space (DTI-ALPS) for Evaluating Glymphatic System Function
Xiaodan Liu, Giuseppe Barisano, Xingfeng Shao, Kay Jann, John M. Ringman, Hanzhang Lu, Konstantinos Arfanakis, Arvind Caprihan, Charles DeCarli, Brian T. Gold, Pauline Maillard, Claudia L. Satizabal, Elyas Fadaee, Mohamad Habes, Lara Stables, Herpreet Singh, Bruce Fischl, Andre van der Kouwe, Kristin Schwab, Karl G. Helmer, Steven M. Greenberg, Danny J.J. Wang, for the MarkVCID Consortium
| DOI: 10.14336/AD.2023.0321-2
Inhibiting MicroRNA-141-3p Improves Musculoskeletal Health in Aged Mice
Sagar Vyavahare, Sandeep Kumar, Kathryn Smith, Bharati Mendhe, Roger Zhong, Marion A. Cooley, Babak Baban, Carlos M. Isales, Mark Hamrick, William D Hill, Sadanand Fulzele
2023, 14 (6): 2303-2618 | DOI: 10.14336/AD.2023.0310-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (125KB)

Cardiac System during the Aging Process
Ana Sofia Fernandes Ribeiro, Blanca Egea Zerolo, Fidel López-Espuela, Raúl Sánchez, Vítor S Fernandes
2023, 14 (4): 1105-1122 | DOI: 10.14336/AD.2023.0115
Caloric Restriction Combined with Immobilization as Translational Model for Sarcopenia Expressing Key-Pathways of Human Pathology
Jelle C.B.C de Jong, Martien P.M Caspers, Nanda Keijzer, Nicole Worms, Joline Attema, Christa de Ruiter, Serene Lek, Arie G Nieuwenhuizen, Jaap Keijer, Aswin L Menke, Robert Kleemann, Lars Verschuren, Anita M van den Hoek
2023, 14 (3): 937-957 | DOI: 10.14336/AD.2022.1201
Supplement

1. Supplementary data.pdf (414KB)

Gut Microbiota is an Impact Factor based on the Brain-Gut Axis to Alzheimer’s Disease: A Systematic Review
Bin Zou, Jia Li, Rui-Xia Ma, Xiao-Yu Cheng, Rui-Yin Ma, Ting-Yuan Zhou, Zi-Qi Wu, Yao Yao, Juan Li
2023, 14 (3): 964-1678 | DOI: 10.14336/AD.2022.1127
Pharmacological Mechanisms and Clinical Applications of Curcumin: Update
Min Hao, Yue Chu, Jingxuan Lei, Zhouhui Yao, Pingping Wang, Ziyan Chen, Kuilong Wang, Xianan Sang, Xin Han, Lu Wang, Gang Cao
2023, 14 (3): 716-749 | DOI: 10.14336/AD.2022.1101
Citicoline for Supporting Memory in Aging Humans
Maciej Świątkiewicz, Paweł Grieb
2023, 14 (4): 1184-1195 | DOI: 10.14336/AD.2022.0913
Alzheimer's Disease Puzzle: Delving into Pathogenesis Hypotheses
Mohammad Nasb, Weichu Tao, Ning Chen
2024, 15 (1): 43-73 | DOI: 10.14336/AD.2023.0608
Which Factors Influence Healthy Aging? A Lesson from the Longevity Village of Bama in China
Wei Zhang, Qingyun Huang, Yongxin Kang, Hao Li, Guohe Tan
2023, 14 (3): 825-839 | DOI: 10.14336/AD.2022.1108
Exercise Improves Metabolism and Alleviates Atherosclerosis via Muscle-Derived Extracellular Vesicles
Yixiao Wang, Yunnan Liu, Siyan Zhang, Na Li, Changyang Xing, Chen Wang, Jia Wang, Mengying Wei, Guodong Yang, Lijun Yuan
2023, 14 (3): 952-965 | DOI: 10.14336/AD.2022.1131
The Interfascicular Matrix of Energy Storing Tendons Houses Heterogenous Cell Populations Disproportionately Affected by Aging
Danae E. Zamboulis, Neil Marr, Luca Lenzi, Helen L. Birch, Hazel R. C. Screen, Peter D. Clegg, Chavaunne T. Thorpe
2024, 15 (1): 295-310 | DOI: 10.14336/AD.2023.0425-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1021KB)

Post-Stroke Neuropsychiatric Complications: Types, Pathogenesis, and Therapeutic Intervention
Jing Zhou, Yijia Fangma, Zhong Chen, Yanrong Zheng
2023, 14 (6): 2127-2152 | DOI: 10.14336/AD.2023.0310-2
Spatiotemporal Transcriptome Analysis Reveals Activation of the AP1 Pathway in the Ovarian Microenvironment during the Transition from Premenopause to Postmenopause
Wendi Pei, Xiaomin Cao, Puyao Zhang, Lin Fu, Ping Zhou, Ye Liu, Yong Fan, Fengqin Xu, Canhui Cao, Yang Yu
2024, 15 (2): 445-448 | DOI: 10.14336/AD.2023.0707-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (2374KB)

A Potential “Anti-Warburg Effect” in Circulating Tumor Cell-mediated Metastatic Progression?
Zhuofeng Jiang, Jiapeng He, Binyu Zhang, Liping Wang, Chunhao Long, Boxi Zhao, Yufan Yang, Longxiang Du, Weiren Luo, Jianyang Hu, Xin Hong
| DOI: 10.14336/AD.2023.1227
New Clues to Cardiovascular Disease: Erythrocyte Lifespan
Ziyu Lu, Yuanmin Li
2023, 14 (6): 2003-2014 | DOI: 10.14336/AD.2023.0506
Probiotic Limosilactobacillus Reuteri (Lactobacillus Reuteri) Extends the Lifespan of Drosophila Melanogaster through Insulin/IGF-1 Signaling
Hye-Yeon Lee, Ji-Hyeon Lee, Seung Hyung Kim, Su-Yeon Jo, Kyung-Jin Min
2023, 14 (4): 1407-1424 | DOI: 10.14336/AD.2023.0122
Supplement

1. Supplementary data.pdf (842KB)

The Role of cGAS-STING in Age-Related Diseases from Mechanisms to Therapies
Weitao Zheng, Dechao Feng, Xingyu Xiong, Xinyang Liao, Sheng Wang, Hang Xu, Weizhen Le, Qiang Wei, Lu Yang
2023, 14 (4): 1145-1165 | DOI: 10.14336/AD.2023.0117
Phosphatidylethanolamine N-methyltransferase: from Functions to Diseases
Jiayu Li, Yanguo Xin, Jingye Li, Hui Chen, Hongwei Li
2023, 14 (3): 879-891 | DOI: 10.14336/AD.2022.1025
Mitochondrial Dynamics: Working with the Cytoskeleton and Intracellular Organelles to Mediate Mechanotransduction
Danyuan Huang, Shuo Chen, Ding Xiong, Han Wang, Li Zhu, Yuanyuan Wei, Yuyu Li, Shujuan Zou
2023, 14 (5): 1511-1532 | DOI: 10.14336/AD.2023.0201
Human APOE4 Protects High-Fat and High-Sucrose Diet Fed Targeted Replacement Mice against Fatty Liver Disease Compared to APOE3
Patricia Huebbe, Stephanie Bilke, Johanna Rueter, Anke Schloesser, Graeme Campbel, Claus-C. Glüer, Ralph Lucius, Christoph Röcken, Andreas Tholey, Gerald Rimbach
2024, 15 (1): 259-281 | DOI: 10.14336/AD.2023.0530
Effects of Resistance Exercise on Neuroprotective Factors in Middle and Late Life: A Systematic Review and Meta-Analysis
Eva Rodríguez-Gutiérrez, Ana Torres-Costoso, Carlos Pascual-Morena, Diana P Pozuelo-Carrascosa, Miriam Garrido-Miguel, Vicente Martínez-Vizcaíno
2023, 14 (4): 1264-1275 | DOI: 10.14336/AD.2022.1207
Supplement

1. Supplementary data.pdf (244KB)

Brain Insulin Signaling is Associated with Late-Life Cognitive Decline
Han Tong, Ana W. Capuano, Owen T. Carmichael, Kathryn L. Gwizdala, David A. Bennett, Rexford S. Ahima, Steven E. Arnold, Zoe Arvanitakis
| DOI: 10.14336/AD.2023.1117
Tryptophan Metabolism in Central Nervous System Diseases: Pathophysiology and Potential Therapeutic Strategies
Yinrou Huang, Mengke Zhao, Xuemei Chen, Ruoyu Zhang, Anh Le, Michael Hong, Yufei Zhang, Lin Jia, Weidong Zang, Chao Jiang, Junmin Wang, Xiaochong Fan, Jian Wang
2023, 14 (3): 858-878 | DOI: 10.14336/AD.2022.0916
SARM1 Promotes Neurodegeneration and Memory Impairment in Mouse Models of Alzheimer's Disease
Xuemeng Miao, Qian Wu, Siyu Du, Ludan Xiang, Siyao Zhou, Junzhe Zhu, Zirun Chen, Hui Wang, Xuyi Pan, Yiren Fan, Lihan Zhang, Jingkang Qian, Yuxuan Xing, Yiyang Xie, Lixin Hu, Haiyun Xu, Wei Wang, Ying Wang, Zhihui Huang
2024, 15 (1): 390-407 | DOI: 10.14336/AD.2023.0516-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1704KB)

Sirtuins at the Crossroads between Mitochondrial Quality Control and Neurodegenerative Diseases: Structure, Regulation, Modifications, and Modulators
Hui Xu, Yi-Yang Liu, Lin-Seng Li, You-Shuo Liu
2023, 14 (3): 794-824 | DOI: 10.14336/AD.2022.1123
Inflammatory Pathogenesis of Post-stroke Depression
Xinyu Feng, Xiaojuan Ma, Juan Li, Qing Zhou, Yao Liu, Jingyi Song, Jiaqi Liu, Qingqing Situ, Lingyue Wang, Jingzhi Zhang, Facai Lin
| DOI: 10.14336/AD.2024.0203
C-Phycocyanin Ameliorates the Senescence of Mesenchymal Stem Cells through ZDHHC5-Mediated Autophagy via PI3K/AKT/mTOR Pathway
Guoxiang Liu, Xiaoxia Li, Fanghao Yang, Jingyu Qi, Lipeng Shang, Huhu Zhang, Shuang Li, Fenghua Xu, Lingne Li, Huaxin Yu, Yang Li, Xiaolei Dong, Qinghang Song, Feng Zhu, Guang Chen, Can Cao, Liangqian Jiang, Junzhe Su, Lina Yang, Xiaohui Xu, Zhe Zhang, Robert Chunhua Zhao, Bing Li
2023, 14 (4): 1425-1440 | DOI: 10.14336/AD.2023.0121
Supplement

1. Supplementary data.pdf (186KB)

G9a Inhibition Promotes Neuroprotection through GMFB Regulation in Alzheimer’s Disease
Aina Bellver-Sanchis, Qizhi Geng, Gemma Navarro, Pedro A. Ávila-López, Júlia Companys-Alemany, Laura Marsal-García, Raquel Larramona-Arcas, Lluisa Miró, Anna Perez-Bosque, Daniel Ortuño-Sahagún, Deb Ranjan Banerjee, Bhanwar Singh Choudhary, Francesc X Soriano, Coralie Poulard, Mercè Pallàs, Hai-Ning Du, Christian Griñán-Ferré
2024, 15 (1): 311-337 | DOI: 10.14336/AD.2023.0424-2
Supplement

1. Supplementary data.pdf (7444KB)

Molecular Regulation Mechanism of Microglial Autophagy in the Pathology of Alzheimer's Disease
Pei Ou-Yang, Zhi-Yu Cai, Zhong-Hao Zhang
2023, 14 (4): 1166-1177 | DOI: 10.14336/AD.2023.0106