ISOAD Become a Member Search
2021
Impact Factor
9.968

Early Edition

The papers published below have been examined by the peer-review process and accepted for publication in Aging and Disease. A “Just Accepted” paper is published online shortly after its acceptance, which allows authors to make their results available to the research community as soon as possible after acceptance. When the final version appears, the version of early edition is replaced with the final version, and the paper is moved to the appropriate issue on the Aging and Disease website. The paper will no longer appear in the “Just Accepted”. However, all links (the URL) will not change. “Just Accepted” papers are citable from that date they are posted. To cite this manuscript please include its Digital Object Identifier (DOI), which is identical for all formats of publication.
Please wait a minute...
Total 62 results are found
Citicoline for Supporting Memory in Aging Humans
Maciej Świątkiewicz, Paweł Grieb
| DOI: 10.14336/AD.2022.0913
Zn-dependent β-amyloid Aggregation and its Reversal by the Tetrapeptide HAEE
Vladimir A. Mitkevich, Evgeny P. Barykin, Svetlana Eremina, Bibhusita Pani, Olga Katkova-Zhukotskaya, Vladimir I. Polshakov, Alexei A. Adzhubei, Sergey A. Kozin, Alexander S. Mironov, Alexander A. Makarov, Evgeny Nudler
| DOI: 10.14336/AD.2022.0827
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1504KB)

δ-opioid Receptor, Microglia and Neuroinflammation
Yuan Xu, Ronghua Chen, Feng Zhi, Shiying Sheng, Leena Khiati, Yilin Yang, Ya Peng, Ying Xia
| DOI: 10.14336/AD.2022.0912
Toward the Identification of Neurophysiological Biomarkers for Alzheimer’s Disease in Down Syndrome: A Potential Role for Cross-Frequency Phase-Amplitude Coupling Analysis
Daniella B. Victorino, Jean Faber, Daniel J. L. L. Pinheiro, Fulvio A. Scorza, Antônio C. G. Almeida, Alberto C. S. Costa, Carla A. Scorza
| DOI: 10.14336/AD.2022.0906
Effects of Hypoxia on Cerebral Microvascular Angiogenesis: Benefits or Damages?
Yuying Guan, Jia Liu, Yakun Gu, Xunming Ji
| DOI: 10.14336/AD.2022.0902
Cerebral Glucose Metabolism and Potential Effects on Endoplasmic Reticulum Stress in Stroke
Sichao Guo, Alexandra Wehbe, Shabber Syed, Melissa Wills, Longfei Guan, Shuyu Lv, Fengwu Li, Xiaokun Geng, Yuchuan Ding
| DOI: 10.14336/AD.2022.0905
Cardiac Troponin, Cognitive Function, and Dementia: A Systematic Review
Michelle H. Zonneveld, Denise Abbel, Saskia le Cessie, J. Wouter Jukema, Raymond Noordam, Stella Trompet
| DOI: 10.14336/AD.2022.0818
Supplement

1. Supplementary data.pdf (255KB)

Pip5k1c Loss in Chondrocytes Causes Spontaneous Osteoarthritic Lesions in Aged Mice
Minghao Qu, Mingjue Chen, Weiyuan Gong, Shaochuan Huo, Qinnan Yan, Qing Yao, Yumei Lai, Di Chen, Xiaohao Wu, Guozhi Xiao
| DOI: 10.14336/AD.2022.0828
Roles of Ependymal Cells in the Physiology and Pathology of the Central Nervous System
Shiyu Deng, Lin Gan, Chang Liu, Tongtong Xu, Shiyi Zhou, Yiyan Guo, Zhijun Zhang, Guo-Yuan Yang, Hengli Tian, Yaohui Tang*
| DOI: 10.14336/AD.2022.0826-1
Positive Feedback Regulation of Circular RNA Hsa_circ_0000566 and HIF-1α promotes Osteosarcoma Progression and Glycolysis Metabolism
Shuying Shen, Yining Xu, Zhe Gong, Teng Yao, Di Qiao, Yizhen Huang, Zhenlei Zhang, Jun Gao, Haonan Ni, Zhanping Jin, Yingchun Zhu, Hongfei Wu, Qingxin Wang, Xiangqian Fang, Kangmao Huang, Jianjun Ma
| DOI: 10.14336/AD.2022.0826
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1545KB)

Mechanical Ventilation in COVID-19 Patients: a question from Age to Frailty
Antonio M. Esquinas, Dipasri Bhattacharya, Mohanchandra Mandal
| DOI: 10.14336/AD.2022.0819
Response to Letter to the Editor, “Mechanical Ventilation in COVID-19 Patients: a question from Age to Frailty”
Fiona Ecarnot, Paola Rebora, Giuseppe Bellelli, for the FRACoViD Team
| DOI: 10.14336/AD.2022.0819-1
Myocyte Enhancer Factor 2A Plays a Central Role in the Regulatory Networks of Cellular Physiopathology
Benrong Liu, Wen-Chao Ou, Lei Fang, Chao-Wei Tian, Yujuan Xiong
| DOI: 10.14336/AD.2022.0825
Is the β Common Receptor the Key Molecule for the Protective Effect of Erythropoietin?
Zhenhong Yang, Rongliang Wang, Yangmin Zheng, Yumin Luo
| DOI: 10.14336/AD.2022.0823
X-box Binding Protein 1: An Adaptor in the Pathogenesis of Atherosclerosis
Tao Wang, Jia Zhou, Xiao Zhang, Yujie Wu, Kehan Jin, Yilin Wang, Ran Xu, Ge Yang, Wenjing Li, Liqun Jiao
| DOI: 10.14336/AD.2022.0824
The Role of Bile Acids in Cardiovascular Diseases: from Mechanisms to Clinical Implications
Shuwen Zhang, Junteng Zhou, Wenchao Wu, Ye Zhu, Xiaojing Liu
| DOI: 10.14336/AD.2022.0817
Gene Therapy Strategies Targeting Aging-Related Diseases
Jingyu Yu, Tianwen Li, Jianhong Zhu
| DOI: 10.14336/AD.2022.00725
Lysine Malonylation and Its Links to Metabolism and Diseases
Lu Zou, Yanyan Yang, Zhibin Wang, Xiuxiu Fu, Xiangqin He, Jiayi Song, Tianxiang Li, Huibo Ma, Tao Yu
| DOI: 10.14336/AD.2022.0711
Sub-Retinal Injection of Human Lipofuscin in the Mouse - A Model of “Dry” Age-Related Macular Degeneration?
Nan Su, Uwe Hansen, Tanja Plagemann, Karin Gäher, M. Dominik Leclaire, Jeannette König, Annika Höhn, Tilman Grune, Constantin E. Uhlig, Nicole Eter, Peter Heiduschka
| DOI: 10.14336/AD.2022.0626
A Reliable Nonhuman Primate Model of Ischemic Stroke with Reproducible Infarct Size and Long-term Sensorimotor Deficits
Xiao Lin, Hua Wang, Shengwei Huang, Lefu Chen, Su Yang, Peiqi Zhao, Zhongxiao Lin, Jianjing Yang, Linhui Ruan, Haoqi Ni, Kankai Wang, Min Wen, Kunlin Jin, Qichuan Zhuge
| DOI: 10.14336/AD.2022.0722
Three Outbreaks of COVID-19 in a Single Nursing Home over Two Years of the SARS-CoV-2 Pandemic
Vladan Čokić, Zorana Popovska, Olivera Lijeskić, Ljiljana Šabić, Olgica Djurković-Djaković
| DOI: 10.14336/AD.2022.0624
Microbially-Induced Exosomes from Dendritic Cells Promote Paracrine Immune Senescence: Novel Mechanism of Bone Degenerative Disease in Mice
Ranya Elsayed, Mahmoud Elashiry, Yutao Liu, Ana C. Morandini, Ahmed El-Awady, Mohamed M. Elashiry, Mark Hamrick, Christopher W. Cutler
| DOI: 10.14336/AD.2022.0623
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1100KB)

Endoplasmic Reticulum Stress in Osteoarthritis: A Novel Perspective on the Pathogenesis and Treatment
Zeqin Wen, Qi Sun, Yunhan Shan, Wenqing Xie, Yilan Ding, Weiyang Wang, Ruixi Ye, Wenfeng Xiao, Yusheng Li
| DOI: 10.14336/AD.2022.0725
Erratum to “Inhibition of Endoplasmic Reticulum Stress is Involved in the Neuroprotective Effect of bFGF in the 6-OHDA-Induced Parkinson’s Disease Model”
Pingtao Cai, Jingjing Ye, Jingjing Zhu, Dan Liu, Daqing Chen, Xiaojie Wei, Noah R. Johnson, Zhouguang Wang, Hongyu Zhang, Guodong Cao, Jian Xiao, Junming Ye, Li Lin
| DOI: 10.14336/AD.2022.0727
Strategies for the Emergency Treatment of Pregnant Women with Neurological Symptoms during the COVID-19 Pandemic
Haojun Yang, Yishu Fan, Ziqing Zhu, Haiyue Wu, Zhuohui Chen, Xinhang Hu, Tong Wu, Mengqi Zhang
| DOI: 10.14336/AD.2022.0718
HIV Nef Expression Down-modulated GFAP Expression and Altered Glutamate Uptake and Release and Proliferation in Astrocytes
Kelly M. Wilson, Johnny J. He*
| DOI: 10.14336/AD.2022.0712
Prelimbic Cortical Stimulation with L-methionine Enhances Cognition through Hippocampal DNA Methylation and Neuroplasticity Mechanisms
Chi Him Poon, Yanzhi Liu, Sojeong Pak, Robert Chunhua Zhao, Luca Aquili, George Lim Tipoe, Gilberto Ka-Kit Leung, Ying-Shing Chan, Sungchil Yang, Man-Lung Fung, Ed Xuekui Wu, Lee Wei Lim
| DOI: 10.14336/AD.2022.0706
Severe COVID-19 Pneumonia in Elderly Patients: Success Rate of Compassioned Use of High Flow Nasal Cannula Therapy
Isabelle Fabre, Laurène Tardieu, Rachida Ouissa, Ludwig Mounsamy, Bassel Chahim, Pierre-Marie Roger
| DOI: 10.14336/AD.2022.0619
Circulating Inflammatory Biomarkers Level before Thrombolysis for Acute Ischemic Stroke Predicts Symptomatic Intracerebral Hemorrhage
Lingzhi Li, Ziping Han, Zhenhong Yang, Qingfeng Ma, Haiping Zhao, Rongliang Wang, Junfen Fan, Liyuan Zhong, Yue Hu, Ping Liu, Yangmin Zheng, Yumin Luo
| DOI: 10.14336/AD.2022.0608
Supplement

1. Supplementary data.pdf (264KB)

Neuroglia Cells Transcriptomic in Brain Development, Aging and Neurodegenerative Diseases
Leonard Raul Pinosanu, Bogdan Capitanescu, Daniela Glavan, Sanziana Godeanu, Israel Ferna´ndez Cadenas, Thorsten R. Doeppner, Dirk M. Hermann, Adrian-Tudor Balseanu, Catalin Bogdan, Aurel Popa-Wagner
| DOI: 10.14336/AD.2022.0621
The NO-cGMP-PKG Axis in HFpEF: From Pathological Mechanisms to Potential Therapies
Zhulan Cai, Cencen Wu, Yuan Xu, Jiageng Cai, Menglin Zhao, Lingyun Zu
| DOI: 10.14336/AD.2022.0523
A Bibliometric Analysis of Aging in COVID-19
Weiming Guo, Jinglei Zang, Jingfen Lu, Yanqiuzi Ma, Gang Fan
| DOI: 10.14336/AD.2022.0620
Supplement

1. Supplementary data.pdf (372KB)

The Role of Sirtuins in Sarcopenia and Frailty
Masroor Anwar, Rashmita Pradhan, Sharmistha Dey, Rahul Kumar
| DOI: 10.14336/AD.2022.0622
Skeletal Muscle Mitochondrial Dysfunction in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Underlying Mechanisms and Physical Therapy Perspectives
Yingqi Wang, Peijun Li, Yuanyuan Cao, Chanjing Liu, Jie Wang, Weibing Wu
| DOI: 10.14336/AD.2022.0603
Epidural Pulsation Accelerates the Drainage of Brain Interstitial Fluid
Xianjie Cai, Qingyuan He, Wei Wang, Chunlin Li, Hui Wang, Feng Yin, Tong Li, Dongsheng Kong, Yanxing Jia, Hongfeng Li, Junhao Yan, Xunbin Wei, Qiushi Ren, Yajuan Gao, Shuangfeng Yang, Huaiyu Tong, Yun Peng, Hongbin Han
| DOI: 10.14336/AD.2022.0609
Supplement

1. Supplementary data.pdf (120KB)

Targeting Sclerostin and Dkk1 at Optimized Proportions of Low-Dose Antibody Achieves Similar Skeletal Benefits to Higher-Dose Sclerostin Targeting in the Mature Adult and Aged Skeleton
Roy B. Choi, April M. Hoggatt, Daniel J. Horan, Emily Z. Rogers, Jung Min Hong, Alexander G. Robling
| DOI: 10.14336/AD.2022.0315
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1353KB)

Long RNA Profiles of Human Brain Extracellular Vesicles Provide New Insights into the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease
Dan Luo, Haotian Liu, Hanyou Liu, Wei Wu, Hanyang Zhu, Wei Ge, Chao Ma
| DOI: 10.14336/AD.2022.0607
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1286KB)

2. Supplementary data.pdf (1891KB)

3. Supplementary data.pdf (1891KB)

QEEG Signatures are Associated with Nonmotor Dysfunctions in Parkinson's Disease and Atypical Parkinsonism: An Integrative Analysis
Hailing Liu, Zifeng Huang, Bin Deng, Zihan Chang, Xiaohua Yang, Xingfang Guo, Feilan Yuan, Qin Yang, Liming Wang, Haiqiang Zou, Mengyan Li, Zhaohua Zhu, Kunlin Jin, Qing Wang
| DOI: 10.14336/AD.2022.0514
Supplement

1. Supplementary data.pdf (102KB)

Single-Cell RNA-Seq Reveals a Population of Smooth Muscle Cells Responsible for Atherogenesis
Xiaofeng Shi, Shangming Zhu, Meijing Liu, Sara Saymuah Stone, Yao Rong, Ke Mao, Xiaopeng Xu, Chao Ma, Zhuoyuan Jiang, Yan Zha, Chun Yan, Xiaofan Yu, Di Wu, Guiyou Liu, Jidong Mi, Jianping Zhao, Yuan Li, Yuchuan Ding, Xiaogang Wang, Yong-Biao Zhang, Xunming Ji
| DOI: 10.14336/AD.2022.0313
Critical Appraisal of the Concept Frailty: Rating of Frailty in Elderly People has Weak Scientific Basis and should not be Used for Managing Individual Patients
Gunnar Akner
| DOI: 10.14336/AD.2022.0506